Contact

Heures d'ouverture: 10H00-12H00 / 13H00-18H00

Rendez-vous : 13H00-18H00 

 

Merci fir en Termin unzefroen.

Merci de nous contacter pour un rendez-vous.

Vielen Dank dass Sie uns für einen Termin kontaktieren.

Thanks for asking an appointment.

Bedankt voor het vragen van een afspraak.


TAKSEN

Johan THIRIART
conseiller fiscal
4, Bld Jules Salentiny
2511 Luxembourg-Cents
Luxembourg

Tél: 621 135 848
E-mail: moc.liamg@ul.neskat

TAKSEN data

BCEELULL LU45 0019 4555 8685 9000
Autorisations d'établissements
N° 10033752/0
N° 10033752/1